Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

 1. Bu Yönergenin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere, Rektörlüğe bağlı olarak oluşturulan Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2

 1. Bu Yönerge, Rektörlük bünyesinde oluşturulan Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.
 2. Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yükseköğrenim gören engelli öğrenciler bu yönerge kapsamındadır.
Dayanak

MADDE 3

 1. Bu Yönerge, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 15 inci maddesi ile 14.08.2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4

Birimin yönetim organları şunlardır:

 1. Bu Yönergede geçen;
  1. Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyleri,
  2. Birim: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan engelli öğrenci birimini,
  3. Engelli Öğrenci Danışmanları: Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarından Birime üye olarak seçilenleri,
  4. İlgili Daire Başkanlıkları: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığını,
  5. Koordinatör: Birim koordinatörünü,
  6. Öğrenci: Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı yükseköğretim kurumlarında öğrenci statüsünde bulunanları,
  7. Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektörünü,
  8. Rektör yardımcısı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nden sorumlu rektör yardımcısını,
  9. Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
  10. Yükseköğretim kurumları: Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak kurulan tüm fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokullarını.
  11. Koordinasyon kurulu: Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi kurulunu,
  12. Koordinatör öğretim üyesi: Özel eğitim alanında uzmanlaşmış öğretim üyesini,
  13. Üye: Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nde görevlendirilmiş Üniversite öğretim elemanlarını ve engelli öğrencileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin Oluşumu ve Görevleri Birim

MADDE 5

 1. Birim, Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nden sorumlu rektör yardımcısı başkanlığında, rektör tarafından iki yıl için seçilen engelliler veya özel eğitim alanında uzmanlaşmış bir koordinatör öğretim üyesi ve yardımcısı, fakülte, yüksekokul ve enstitüler ile ilgili daire başkanlıklarının iki yıl için görevlendireceği en az beş, en fazla yedi akademik veya idari personelden ve üniversitedeki engelli öğrencilerin kendi aralarından iki yıl için seçeceği engelli bir öğrenciden oluşur. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.
 2. Birim, doğrudan rektörlüğe bağlı olup, rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda toplanır.
 3. Birimin oluşturulma amacı, engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir.
 4. Birimin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan kaynak üniversite bütçesinden tahsis edilir.
 5. Birim, her yıl hazırlayacağı faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Rektörlük Makamına sunar. Rapor, Rektörlük tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

Birimin görevleri

MADDE 6

 1. Birimin görevleri şunlardır:
  1. Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,
  2. Üniversitenin programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,
  3. Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
  4. Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,
  5. Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
  6. Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısı kanalıyla rektöre sunmak,
  7. Birimin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitede okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak,
  8. Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,
  9. Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
  10. Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek amacıyla; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
  11. İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,
  12. Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birimin Yönetim Organları ve Görevleri Birimin Yönetim Organları

MADDE 7

 1. Birimin yönetim organları şunlardır:
  1. Rektör yardımcısı,
  2. Birim koordinatörü ,
  3. Koordinasyon Kurulu.

Rektör yardımcısı ve görevleri

MADDE 8

 1. Birim Üniversitenin Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’ nden sorumlu Rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğundadır.
 2. Rektör yardımcısının görevleri şunlardır;
  1. Birim toplantılarına ve birim yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek,
  2. Birimin çalışmalarının düzenli ve verimli yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,
  3. Birimin aldığı kararların ve uygulamaların Üniversite çapında yürütülmesini temin etmek,
  4. Birimin yıllık faaliyet raporunu rektöre sunmak,
  5. Birimi temsil etmek,
  6. Bu Yönerge ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Koordinatör ve görevleri

MADDE 9

 1. Koordinatör ; birimin faaliyet konularında uzmanlığı, araştırma ve uygulama deneyimi olan, Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Koordinatör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Koordinatör gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir. Koordinatör birimin çalışmalarından bağlı olduğu Rektör Yardımcısına karşı sorumludur.
 2. Koordinatör , kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi koordinatör yardımcısı olarak seçer. Koordinatör yardımcısı, Koordinatör tarafından en çok iki yıl için görevlendirilir. Koordinatöre , görevi başında olmadığı zaman yardımcısı vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Koordinatör görevlendirilir. Koordinatör ün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Koordinatör Yardımcısının da görevi sona erer.
 3. Koordinatör ün görevleri şunlardır;
  1. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluşturmak, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
  2. Birimin bu Yönergeyle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek,
  3. Birimin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak ve birime sunmak,
  4. Her yılsonunda ve istendiğinde Birimin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektör yardımcısına rapor vermek,
  5. Birimi temsil etmek,
  6. Bu Yönerge ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Koordinasyon Kurulu ve Görevleri

MADDE 10

 1. Koordinasyon Kurulu; birim sorumlusu rektör yardımcısı, Koordinatör , Koordinatör yardımcısı ve birimin kendi içinden seçtiği biri daire başkanı olmak üzere dört üyenin katılımıyla yedi kişiden oluşur. Koordinasyon Kurulu toplantılarına rektör yardımcısı, yokluğunda Koordinatör başkanlık eder. Seçimle belirlenen Koordinasyon Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
 2. Koordinasyon Kurulu, rektör yardımcısının re’sen veyahut Koordinatör ün talebiyle yaptığı davet üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Koordinatör tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Toplantı yeter sayısı, Koordinasyon Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz.
 3. Koordinasyon Kurulunun Görevleri Şunlardır:
  1. Birimin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,
  2. Koordinatör ve Koordinasyon Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,
  3. Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak,
  4. Üniversite Senatosunda görüşülerek kabul edilecek engellilerle ve birimle ilgili esasları hazırlamak,
  5. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek,
  6. Yıllık çalışma programını ve bütçeyi incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektörlüğe zamanında iletilmesini sağlamaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birimin Çalışma Usul ve Esasları Toplantı

MADDE 12

 1. Birim Koordinasyon Kurulu, her yarıyılın başında ve sonunda olağan olarak toplanır. Birim, rektör yardımcısı, yokluğunda Koordinatör tarafından re’sen veyahut üyelerden veya engelli öğrencilerden gelen talep üzerine her zaman olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir.
 2. Yarıyıl başında ve sonunda yapılacak toplantılara Üniversitenin tüm engelli öğrencilerinin katılımı için gerekli tedbirler alınır.
 3. Birimin toplantı nisabı üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. H er üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
 4. Birimin olağan toplantıları üniversitenin tüm engelli öğrencilerinin oy hakkı olmaksızın katılımı ile yapılır. Olağanüstü toplantılarda gerekli görüldüğü takdirde engelli öğrenciler de oy hakkı olmaksızın toplantıya katılabilir.

Gündem

MADDE 13

 1. Toplantı gündemi rektör yardımcısı ve Koordinatör tarafından üyelerinden gelen talepler gözetilerek hazırlanır. Gündem dışındaki hususların görüşülmesi için toplantıda karar alınması gerekir. Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi, alanı dışında kalan bir konuyu görüşemez ve karar alamaz.

Toplantı Tutanağı

MADDE 14

 1. Toplantı Sonunda, görüşülen hususlarla ilgili olarak alınan kararlar tüm üyelerce imzalanmış bir tutanağa bağlanır. Tutanağın bir nüshası Rektörlük makamına sunulur.

Engelli Öğrenci Danışmanları

MADDE 15

 1. Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarından Birime seçilenler bulundukları yükseköğretim kurumlarındaki engelli öğrenci birim temsilcisi ve engelli öğrenci danışmanı olarak görev yaparlar.
 2. Bünyesindeki engelli öğrenci sayısı yirmiyi aşan yükseköğretim kurumlarında Fakülte dekanının, yüksekokul müdürünün, meslek yüksekokul müdürünün, enstitü müdürünün gözetiminde engelli öğrencilerin kendi aralarından seçecekleri bir engelli öğrenci temsilcisi belirlenir.
 3. Engelli öğrenci danışmanı, engelli öğrenci temsilcisinin, temsilci yoksa engelli öğrencilerin istek ve önerilerini tespit eder, gerekli danışmanlık hizmetini verir, bulundukları yükseköğretim kurumundaki engellilerin sorunlarını takip eder ve çözümlemek için gereken çalışmaları yapar.
 4. Birimde yer alan engelliler veya özel eğitim alanında uzmanlaşmış iki öğretim üyesi birden çok yükseköğretim kurumu öğrencisini ilgilendiren konularda ve engelli öğrenci danışmanlarının çözemedikleri konularda danışmanlık görevi yaparlar.
 5. Engelli öğrenci danışmanları, bulundukları yükseköğretim kurumlarındaki engellilere ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini birim toplantıları dışında istendiğinde ve gerektiğinde Koordinatöre sunarlar.

İlgili Daire Başkanlıkları

MADDE 16

 1. İlgili daire başkanlıkları birimin görevleri arasında sayılan işlerden ilgili mevzuatlarına göre görev alanlarına girenleri ayrıca talimat beklemeksizin, rektör yardımcısı ve Koordinatörü bilgilendirerek yerine getirirler.
 2. Daire başkanlıkları birim toplantılarından önce ve diğer zamanlarda istendiğinde rektör yardımcısına, engelliler konusunda kendi görev alanlarıyla ilgili yerine getirdikleri işleri ve başka birimlerle koordinasyon gerektiren hususlara dair önerilerini içeren bir rapor sunarlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Personel İhtiyacı

MADDE 17

 1. Birimin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 18

 1. Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19
 1. Bu Yönerge Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinde yürürlüğe girer ve Üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden duyurulur.

Yürütme

MADDE 20

 1. Bu Yönerge hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük Ek Bina Z-19 Gölköy Yerleşkesi 14030 Bolu/ Türkiye
 • Tel: +90 374 253 10 00 - 8883 Fax: +90374 2534659 
 • EPosta: engelsizibu.edu.tr
Top